O KTP

Miejscem integrującym polskich inżynierów niezależnie od miejsca ich zamieszkania i pracy były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia i organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP.

W różnych okresach miały różną numerację. Ponieważ stanowią wspólny ciąg działań na rzecz budowy kraju o wysokim poziomie cywilizacyjnym i gospodarczym, w stulecie od zwołania pierwszego Zjazdu (Kraków, 1882r.) postanowiono na Kongresie w 1982r. w Łodzi wprowadzić jednakową numerację i nazwę - Kongres Techników Polskich (KTP).

Organizatorzy

Komitet Sterujący

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Andrzej Tombiński

Przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Tadeusz Więckowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Komitet Programowy

Przewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Współprzewodniczący

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Tadeusz Więckowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej

Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych